CafeMail

Regulamin serwisu

Regulamin świadczenia usług z dnia 31.01.2013.

Spis treści:

Dział I: Postanowienia ogólne
Dział II: Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem
Dział III: Warunki zawierania, wykonywania oraz rozwiązywania umów
Dział IV: Odpowiedzialność
Dział V: Tryb postępowania reklamacyjnego
Dział VI: Postanowienia końcowe

Dział I: Postanowienia ogólne

1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. – O świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) ComVision Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach 44-100 , ul. Toszecka 101, ustala niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
1.2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne zawierania oraz wykonywania przez Usługodawcę,
z siedzibą w Katowicach umów, których przedmiotem jest korzystanie przez Usługobiorców z udostępnianego drogą elektroniczną, systemu obsługi, przeznaczonego do automatycznej wysyłki wiadomości, pod nazwą – serwis CAFEMAIL, w szczególności za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem URL http://www.cafemail.pl;
1.3. Ilekroć niniejszy Regulamin posługuje się słowem „umowa” oznacza ono umowę wskazaną w pkt. 1.2 Regulaminu;
1.4. Niniejszy regulamin stanowi wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 i n. k.c. i podlega nieodpłatnemu udostępnieniu Usługobiorcy przed zawarciem umowy o świadczenie usługi w sposób umożliwiający jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności, za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem URL http://www.cafemail.pl/regulamin-serwisu;
1.5. Usługobiorcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz przestrzegania jego postanowień, co potwierdzają oświadczeniem złożonym w trakcie rejestracji konta w serwisie;
2. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu a także umów zawartych w jego wykonaniu ustala się następujące definicje pojęć:
a. Konto – stworzony przez system obsługi serwisu CAFEMAIL profil usługobiorcy, zawierający wskazane przez usługobiorcę dane identyfikujące. Konto posiada unikalną nazwę użytkownika i hasło dostępu;
b. Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 73, poz. 852, z 2001 r. z późn. zm.);
c. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
d. Serwis CAFEMAIL – udostępniany drogą elektroniczną, za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem URL http://www.cafemail.pl/regulamin-serwisu, system przeznaczony do automatycznej wysyłki wiadomości elektronicznych e-mail;
e. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego;
f. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
g. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
h. Usługodawca – ComVision Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach 44-100 , ul. Toszecka 101, NIP: 969-156-67-36, zarejestrowaną pod numerem KRS: 0000350201 Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS
i. Usługobiorca lub Użytkownik – podmiot korzystający z usług świadczonych przez Usługodawcę, będący przedsiębiorcą, posiadający aktywne konto w serwisie CAFEMAIL;
j. Specyfikacja techniczna – zbiór informacji o systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz wymaganiach technicznych niezbędnych do współpracy z tym systemem, stanowiąca załącznik do niniejszego Regulaminu;
k. Wiadomość elektroniczna e-mail/wiadomość – wiadomości wysłane przez system CAFEMAIL ;

Dział II: Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem

3.1. Niniejszy Regulamin obejmuje świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną Usługi, polegające na umożliwieniu Usługobiorcom, za wynagrodzeniem , za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem URL http://cafemail.pl, korzystania systemu do automatycznej wysyłki wiadomości elektronicznych e-mail;
3.2. Dostęp, o którym mowa w pkt. 3.1 jest realizowany za pośrednictwem przypisanego danemu użytkownikowi konta;
3.3. Każdy użytkownik może posiadać tylko jedno konto główne w serwisie CAFEMAIL;
3.4. W braku odmiennej umowy użytkownik nie jest upoważniony do udostępniania osobom trzecim danych dostępu do konta w postaci loginu/nazwy użytkownika i hasła użytkownika;

Dział III: Warunki zawierania, wykonywania oraz rozwiązywania umów.

4.1. Podstawę korzystania przez użytkownika z usług objętych Regulaminem stanowi umowa stron;
4.2. Do zawarcia umowy, o której mowa w pkt. 4.1, dochodzi poprzez zarejestrowanie przez Usługobiorcę konta w serwisie CAFEMAIL. W terminie 7 dni od dokonania rejestracji Usługodawca jest uprawniony do jej odrzucenia;
4.3. Poprzez dokonanie rejestracji konta Użytkownik upoważnia Usługodawcę do kierowania na wskazany przy rejestracji adres, adres e-mail lub numer telefonu wszelkich informacji związanych z umową lub jej wykonaniem a także funkcjonowaniem serwisu CAFEMAIL, w tym informacji marketingowych. Do chwili wskazania nowych danych do kontaktu, za obowiązujące we wzajemnych kontaktach stron uważa się dane wskazane przy dokonywaniu rejestracji. Użytkownik może odwołać udzieloną zgodę na kierowanie do niego informacji o charakterze marketingowym poprzez poinformowanie o tym Usługodawcę na podstawie zgłoszenia dokonanego pod adres biuro@cafemail.pl.
5.1. Za wykonane usługi Usługodawca nabywa prawo do wynagrodzenia;
5.2 Wynagrodzenie będzie regulowane przy wykorzystaniu systemu  kredytów, który polega na przypisaniu jednej wiadomości e-mail wartości 1 kredytu. Kredyty podlegają automatycznemu rozliczeniu z wynikającą z cennika wartością wiadomości e-mail wysyłanych przez Usługobiorcę za pośrednictwem serwisu CAFEMAIL oraz usług dodatkowych dostępnych w serwisie CAFEMAIL i nie mogą być wykorzystywane w inny sposób;
5.3 Wartość wiadomości, o której mowa w pkt. 5.2 uzależniona jest od wybranego pakietu. Szczegółowe dane na temat liczby wiadomości e-mail przypisanych danemu pakietowi publikowane są każdorazowo na stronie internetowej Usługodawcy www.cafemail.pl;
5.4 Usługodawca jest uprawniony do dokonywania zmiany liczby kredytów przypisywanej pakietowi, o czym zobowiązany jest niezwłocznie poinformować na stronie internetowej www.cafemail.pl oraz za pomocą poczty elektronicznej. Zmiany, o których mowa, nie wymagają dla swej skuteczności wypowiedzenia umowy. Względem danego Użytkownika zastosowanie znajdują stawki obowiązujące w dacie zakupu przez niego danego pakietu kredytów;
5.5 Kredyty, o których mowa w pkt. 5.2, nabywane są przez Użytkowników za pośrednictwem serwisu CAFEMAIL;
5.6 Płatności za zakupione kredyty można dokonywać poprzez wpłatę na konto serwisu CAFEMAIL po wcześniejszym otrzymaniu faktury pro-forma. Sprzedaż, a równocześnie aktywacja zakupionego pakietu uzależniona jest od dokonania wpłaty pełnej należności z tytułu ceny. Każdorazowo dokonany zakup będzie dokumentowany fakturą VAT, doręczoną na adres elektroniczny Użytkownika. Na żądanie Użytkownika faktura VAT zostanie przesłana drogą pocztową.
6.1. Usługodawca może usunąć konto użytkownika w następujących przypadkach:
a. w razie powstania lub ujawnienia się przyczyn technicznych, ekonomicznych lub prawnych uniemożliwiających lub znacznie utrudniających mu dalsze wykonywanie umowy zgodnie z jej treścią w tym;
b. stwierdzonego naruszenia przez Usługobiorcę postanowienia pkt. 3.4 albo 7.1 niniejszego Regulaminu;
c. stwierdzonego podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych.
6.2. Wypowiedzenie umowy przez Usługodawcę bez zachowania terminu wypowiedzenia w sytuacjach wskazanych w pkt. 6.3.1 b i c Regulaminu jest równoznaczne z utratą przez Usługobiorcę niewykorzystanej puli wiadomości bez prawa do jakiegokolwiek rozliczenia ze strony Usługodawcy;
6.3. W braku odmiennego postanowienia umowy Usługodawca będzie zobowiązany do świadczenia usługi na rzecz Usługobiorcy od dnia zawarcia umowy.
7.1. Usługobiorca zobowiązany jest powstrzymać się od nadużywania środków komunikacji elektronicznej w szczególności poprzez:
a. wskazywanie nieprawdziwego bądź wprowadzającego w błąd oznaczenia nadawcy;
b. kierowanie wiadomości do odbiorców, którzy nie wyrazili wymaganej przepisami prawa zgody na ich otrzymanie;
c. wykorzystywanie serwisu CAFEMAIL do kierowania SPAMu, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa;
d. dostarczanie przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści:
• powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
• naruszających dobra Usługodawcy, osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub obyczajowe, a także niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązujących w miejscu wysyłki lub miejscu, do którego wiadomość jest kierowana;
7.2. W razie naruszenia przez Usługobiorcę pkt. 7.1 niniejszego Regulaminu, Usługodawca niezależnie od innych uprawnień przysługujących mu na podstawie ustawy, umowy bądź Regulaminu będzie uprawniony do powstrzymania się od świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy bez konieczności wypowiedzenia umowy;
7.3. Z dniem ustania stosunku prawnego wynikającego z zawartej między stronami umowy Usługobiorca zobowiązany jest do zaprzestania korzystania z serwisu CAFEMAIL.
7.4. Usługodawcy przysługuje prawo kontroli wykonania przez Usługobiorcę zobowiązania, o którym mowa, a także usunięcia konta Usługobiorcy we własnym zakresie;
7.5. Wyłączną odpowiedzialność za formę i treść wiadomości wysyłanych za pośrednictwem serwisu CAFEMAIL ponosi Usługobiorca.
8.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwiać Usługobiorcom korzystanie z usług. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie publikowany na stronie WWW bądź przesłany e-mailem przed rozpoczęciem prac.
8.2. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
8.3. Utrudnienie lub uniemożliwienie korzystania z usług z przyczyn wskazanych w pkt. 8.1 oraz 8.2 Regulaminu nie uzasadnia jakichkolwiek roszczeń wobec Usługodawcy;
8.4. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby realizowane wysyłki przebiegały prawidłowo, lecz nie gwarantuje doręczenia każdej wiadomości,
9.1. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom dochowanie poufności odnośnie treści wiadomości kierowanych za pośrednictwem serwisu CAFEMAIL, a także danych podmiotu przez oraz do którego są one kierowane, o ile informacje te nie są jawne z zasady lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi, której dotyczą. Informacje, o których mowa, mogą zostać ujawnione jedynie w przypadkach określonych w przepisach prawnych.
9.2. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców odbywa się na zasadach określonych przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

Dział IV: Odpowiedzialność

10.1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych, chyba że są one wynikiem okoliczności przez niego zawinionych, a także przeszkód natury prawnej;
10.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do usług wynikający z błędnej rejestracji Usługobiorcy;
11.1. W przypadku powstania szkody Usługodawcy przysługuje prawo do odszkodowania uzupełniającego;
11.2. Postanowienie pkt. 11.1 nie pozbawia Usługodawcy możliwości domagania się naprawienia szkody na zasadach ogólnych;

Dział V: Tryb postępowania reklamacyjnego

12.1. Reklamacje mogą być składane z tytułu niewykonania, nienależytego wykonania usług lub wadliwego ich rozliczenia;
12.2. Reklamacja jest składana za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres e-mail: biuro@cafemail.pl. W treści reklamacji Użytkownik zobowiązany jest wskazać dane pozwalające na identyfikację wysyłanej wiadomości;
12.3. Reklamację można wnieść w terminie 7 dni licząc od dnia nadania wiadomości, której reklamacja dotyczy;
12.4. Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi musi zawierać w szczególności jej przedmiot i okoliczności ją uzasadniające, a także precyzyjne określenie roszczenia Usługobiorcy;
12.5. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
12.6. Naruszenie warunków postępowania reklamacyjnego uzasadnia odrzucenie reklamacji.
12.7. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z niniejszej umowy przysługuje usługobiorcy po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

Dział VI: Postanowienia końcowe

13. Wszelkie oświadczenia stron pozostające w związku z zawartą między nimi umową będą kierowane na adres Użytkownika lub jego adres e-mail, wskazany w chwili rejestracji konta. O zmianie danych Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Usługodawcę. Do chwili otrzymania przez stronę informacji o zmianie danych kontrahenta, oświadczenie skierowane przez nią pod dotychczasowy adres uważa się za skutecznie doręczone bez względu na to czy zostało odebrane;
14. W sprawach nieuregulowanych umową lub niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Prawa telekomunikacyjnego;
15. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie;
16. Usługodawca zastrzega sobie prawo do monitorowania, przechowywania i archiwizacji treści wysyłanych wiadomości elektronicznych e-mail oraz adresów IP komputerów, z których są wysyłki są realizowane. Dane są przechowywane w celu udokumentowania wysyłek w przypadku stwierdzenia łamania niniejszego regulaminu, w tym także przekazania wszelkich dokumentów odpowiednim organom ścigania w przypadku nielegalnego wykorzystywania serwisu CAFEMAIL;
17. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z realizacją usług;
18. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z umowy lub niniejszego regulaminu jest rzeczowo właściwy sąd powszechny siedziby Usługodawcy.